انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

طرح جامع فولادکشور

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نظربه عدم توازن درزنجیره فولاد از معدن تامحصول ،به منظورسیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک و استفاده بهینه از امکانات ، توانمندیها وسرمایه های ملی و دستیابی به هدف سندچشم انداز ، مطالعات طرح جامع فولاددرسال1393 دردستورکارقرارگرفت . هم اکنون هفت سال پی درپی است که این طرح باهدف رصدکردن بازارفولادوارزیابی تحقق اهداف تدوین شده سالانه مورد پایش قرارمی گیرد .

این گزارش چکیده مطالعات انجام گرفته مربوط به پایش سال 1399طرح جامع دفولاد کشور است . به بیان دیگر نتایج ششمین پایش طرح جامع فولاد کشور درگزارش پیش روارائه شده است .

 

 

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search