انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

آیین‌نامه داخلی

آیین‌نامه داخلی به منظور استانداردسازی مناسبات در انجمن، تبیین مفاد اساسنامه در مورد برگزاری جلسات هيات‌مديره و استفاده هرچه بيشتر از جلسات به منظور تحقق اهداف انجمن در تاريخ 28/1/1390 به تصويب رسيد و از زمان تصويب لازم‌الاجراست.

بديهی است اساسنامه انجمن به عنوان سند رسمی و قانونی مرجع تلقی شده و در صورت مغایرت احتمالی مندرجات آن مقدم بر اين آیین‌نامه خواهد بود.

1- جلسات ادواری و فوق‌العاده هيات‌مديره توسط رییس هیات‌مدیره و در نبود ایشان توسط نایب‌رییس یا خزانه‌دار اداره می‌شود.

2- جلسه از ساعت 7 صبح آغاز می‌شود و تا ساعت 9 ادامه می‌یابد و ساعت ورود اعضا به جلسات توسط منشی جلسه ثبت می‌شود.

3- تبصره: افزايش زمان جلسه به پيشنهاد رییس جلسه و موافقت اعضا صورت می‌گیرد.

4- پس از دريافت دعوتنامه چنانچه عضوی از هيات‌مديره مشکلی برای حضور در جلسه دارد بايد مراتب را حداکثر تا روز قبل از جلسه به دبيرخانه انجمن منعکس کند تا در هيات‌مديره مطرح شود.

5- تشخيص موجه بودن عدم حضور اعضا در جلسات به عهده هيات‌مديره است.

6- در صورت غیبت بيش از حد درج شده در اساسنامه لغو عضويت با تصمیم رییس هيات‌مديره و تصويب اعضا صورت می‌گيرد .

7- دبیر انجمن بعنوان منشی جلسه ضمن طرح دستور جلسه و ثبت مصوبات وقت‌های درج شده در دستور کار را نگه می‌دارد.

تبصره: منشی همچنين نوبت اظهارنظر اعضا را ثبت و به رئیس جلسه ارائه می‌کند.

8- کنترل مباحث و نتیجه‌گیری از هر موضوع در چارچوب وقت در نظر گرفته شده برای آن به عهده رییس جلسه است.

9- نتیجه هر موضوع در پایان مباحث توسط منشی ثبت می‌شود و آنگاه موضوع بعدی مورد بحث قرار می‌گیرد .

10- جلسات هيات مديره حداقل يکبار در ماه تشکيل می‌شود و چنانچه به جلسات بيشتری نياز باشد با هماهنگی رئیس هيات‌مديره توسط دبيرخانه به اطلاع اعضا خواهد رسيد. جدول تشکيل جلسات هيات‌مديره توسط دبيرخانه تهيه و در نخستين جلسه سال جديد به تصويب خواهد رسيد.

11- تکالیف مشخص شده برای هریک از اعضا باید در وقت مقرر به جلسه هیات‌مدیره ارائه شود و دبير انجمن پيش از تشکيل جلسات بايد برای دريافت آنها اقدام کند.

12- پیش‌نویس‌هایی که توسط اعضا یا دبیرخانه تهیه می‌شود برای آگاهی اعضای محترم هیات‌مدیره و حضور ذهن آنها در جلسات و استفاده هر چه بیشتر از فرصت جلسه برای همه اعضا فکس یا ایمیل شود.

13- گزارش اقدامات انجام گرفته درباره مصوبات جلسه هيات‌مديره در آغاز جلسه بعد توسط دبير انجمن ارائه می‌شود .

تبصره: پس از گزارش دبير رئیس جلسه گزارشی خلاصه از رویدادهای مهم مرتبط با انجمن ارائه می‌دهد.

موضوعات دستور جلسه با مشورت دبير با رییس هيات‌مديره تعيين و به اطلاع اعضا خواهد رسيد.

تبصره: چنانچه اعضای هيات‌مديره موضوع مهمی داشته باشند به اطلاع دبيرخانه می‌رسانند تا پس از طی روال در دستور قرار داده شود.

14- دعوت از میهمان به جلسات هیات‌مدیره بعهده رییس هيات‌مديره است و موضوع باید برای اطلاع اعضا در دعوتنامه و دستورجلسه درج شود .

تبصره: تنظيم زمان حضور ميهمان در جلسات با توجه به موضوع مربوط به حضور ميهمان  بعهده دبير خواهد بود.

اين آیین‌نامه در 13 بند و 4 تبصره تنظیم شده است.

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search