انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

قرارداد تیپ انجمن

اين قرارداد در تاريخ ............................... به شماره ................................ بين شركت ......................................................... به شماره ثبت .................. و به نمايندگي آقا/خانم ....................................... كه در اين قرارداد سرمایه‌گذار ناميده مي‌شود از يك ‌سو و شركت .............................................................. به شماره ثبت                 .................. و شماره عضویت .................. در انجمن شمس به نمايندگي آقا/خانم ....................................... كه از اين پس مشاور خوانده خواهند‌ شد از طرف ديگر منعقد مي‌‌شود و پس از امضا نافذ بوده و طرفين ملزم به رعايت كليه مفاد آن است.

ماده (1) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد حاضر عبارت است از دریافت مشورت و نظرسنجی مشاور در قالب تهیه و ارائه یک نسخه گزارش مطالعات امکان‌سنجی و توجیه‌پذیری بازار، مالی و اقتصادی طرح به منظور استفاده سرمایه‌گذار.

ماده (2) شرح خدمات:

شرح خدمات اين قرارداد طبق شرايط عمومي تعريف شده است. هرگونه تغيير در شرح خدمات به صورت توافق‌نامه پيوست، در صورتي كه مغاير با ساير بندهاي قرارداد و استانداردهاي شغلي و حرفه‌ای مشاور نباشد، قابل درج و توافق خواهد بود.

ماده (3) مدت قرارداد:

مدت اين قرارداد از تاريخ پيش‌پرداخت و تنفيذ  آن ............. روز  است.

ماده (4) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

مبلغ اوليه اين قرارداد براساس برآورد اولیه سرمایه‌گذاری ثابت طرح و براساس دستورالعمل حق‌الزحمه اعضای انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها تعین شده و همزمان با بستن قرارداد .................... درصد از آن و باقیمانده همزمان با تحویل موضوع قرارداد، از سوی سرمایه‌گذار به مشاور پرداخت خواهد شد. این مبلغ مشمول تعديل بها اضافه به ميزان سرمايه‌گذاري و رقم معادل حق‌الزحمه مندرج در همان فهرست بهاست كه همزمان با پرداخت آخرين بخش مبلغ قرارداد درصورتحساب نهايي پرداخت خواهد شد.

ماده (5) تعهدات طرفين:

تعهدات عمومي هر يك از طرفين قرارداد به شرح موارد مندرج در شرايط عمومي قرارداد است و هر گونه تعهدات مازاد بر موارد عمومي به شرط آنكه در تضاد با شرايط عمومي نباشد به صورت پيوست اين قرارداد قابل درج خواهد بود.

ماده (6) كارهاي اضافه بر شرح خدمات و تمديد مدت قرارداد و ساير شرايط پایان قرارداد:

درصورت ارجاع كارهاي اضافه بر شرح كار به مشاور، مشاور محق به دريافت 80% حق‌الزحمه تا شروع كارهاي اضافه بر موضوع قرارداد است. در اين صورت مدت و مبلغ كارهاي اضافه و ساير شرايط تعيين و به اين قرارداد پیوست مي‌شود. چنانچه در اجراي تعهدات اين قرارداد بيش از دو ماه تاخير شود و توافق جديدي انجام نگيرد، اين قرارداد به خودي خودپايان يافته تلقی خواهد شد و هر یك از طرفين با رعايت مفاد قرارداد می‌توانند پايان قرارداد را کتبا به طرف مقابل اطلاع دهند. در اين صورت پيشرفت كارها تا تاريخ آخرين گزارش، تقويم و مبناي تسويه خواهد بود. در صورتي كه بنا به دلايلي خارج از اراده مشاور خدمات مشاور تمديد شود، هزينه هر مدت از تمديد برابر است با 50% به نسبت از كل مدت قرارداد.

ماده (7) اسناد و مدارك قرارداد:

اين قرارداد مشتمل بر اسناد و مدارك به شرح زير است:

  • قرارداد حاضر
  • هر نوع موافقت‌نامه، صورتجلسه و اصلاحيه كه بين طرفين امضا‌ و مبادله شود.
  • شرايط عمومي و تعهدات قرارداد كه در پشت تمام برگه‌هاي قرارداد درج شده است.

ماده (8) نشاني طرفين:

نشاني طرفين قرارداد به شرح ذيل است و هر يك از طرفين موظفند در صورت تغيير نشاني مراتب را كتباً  و حداكثر ظرف يك هفته به طرف ديگر اطلاع دهند.

نشاني دفتر  سرمایه‌گذار:                                                                          

تلفن: ........................................................ نمابر: .................................................... همراه: ...............................................................

نشاني مشاور: ...................................................................................................................................................................................

 صندوق پستي: ............................................................... تلفن: ...................................... نمابر: ..........................................................

ماده (9) حل اختلاف و داوری:

طرفین توافق کرده‌اند اختلاف ناشی از این قرارداد را در مرحله اول با مذاکره بین خود حل کنند و در صورت عدم حصول نتیجه، کمیسیون حقوقی انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها را جهت طرح دعوی به عنوان داور خود انتخاب کرده‌اند

ماده (10) مواد و نسخ قرارداد:

اين قرارداد در 10 ماده و شامل 3 پيوست و در چهار نسخه كه هر يک حكم واحد را دارند تنظيم، امضا و مبادله شده است و پس از امضا طرفين نافذ خواهد بود. يك نسخه از قرارداد نزد سرمایه‌گذار، يك نسخه نزد مشاور، نسخه سوم به انجمن شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري و نظارت طرح‌ها و نسخه چهارم به بانک عامل تحويل مي‌شود.                                    

                             مهر و امضا سرمایه‌گذار                                 مهر و امضا مشاور

 

 

                        مهر و امضای انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها

 

 

...................................

شرایط عمومی قرارداد

 

الف) تعهدات طرفين:

1- مشاور متعهد می‌شود كليه آمار و اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذار را محرمانه تلقي کرده و از در اختيار گذاردن آنها براي هر مقام و فردي بدون مجوز كار فرما يا حكم مرجع قضائي خودداري کند.

2- مسئوليت صحت گزارش به عهده مشاور است و مشاور موظف به ارائه توضيحات در دفاع از طرح تهيه شده است. بديهي است مشاور هيچ‌گونه مسئوليتي در خصوص تصويب يا پرداخت تسهيلات بانكي و اعتباري به سرمایه‌گذار ندارد.

تبصره: منظور از این بند دفاع از نتیجه گزارش بوده و با توجه به تایید صلاحیت مشاور توسط انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها استنطاق از فرآیند و نحوه تهیه گزارش در صلاحیت سرمایه‌گذار به عنوان طرف قرارداد نیست. تنها اگر هیات داوری انجمن صحت گزارش را تایید نکند، مشاور موظف به دفاع از فرآیند تهیه گزارش و ارائه توضیح به آن هیات محترم است.

3- رعايت اخلاق و اصول و شئون حرفه‌اي و حدود مسئوليت‌هايي كه مشاور با عضويت در انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها آنها را قبول کرده است توسط مشاور الزامي بوده و مشاور موظف به رعايت مسئوليت‌هاي خود در قبال سرمایه‌گذار و موسسات مالي بر اساس آن است.

4- مسئوليت انجام تعهدات اين قرارداد به عهده طرفين است و هيچ يك از طرفين بدون موافقت كتبي طرف مقابل حق واگذاري تمام يا بخشي از تعهدات و خدمات به ديگران را ندارند.

5- در صورت وجود اشكال در گزارشات و اعلام آن به مشاور، وي موظف است در طول دوره قرارداد بدون دريافت وجهي نسبت به اصلاح گزارش و اعمال تغييرات اقدام کند. بديهي است چنانچه تغييرات مورد درخواست بر اساس تغيير در اطلاعات اوليه ارائه شده توسط سرمایه‌گذار و پيش‌فرض‌هاي پروژه باشد پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس ساير مفاد اختصاصي قرارداد در تعهد سرمایه‌گذار است.

6- ايجاد امكان دسترسي و بازديد مشاور از محل طرح يا ساير مكان‌هايي كه بنا به ضرورت و به تشخيص مشاور براي انجام مطالعات و تهيه گزارش ضروری باشد، در تعهد سرمایه‌گذار است. همچنين هزينه‌هاي رفت و آمد و اقامت مربوط به اين بازديدها در سطح استانداردهايي كه شئون كاركنان مشاور را رعايت کند در شهر خارج از محل دفتر مركزي مشاور به عهده سرمایه‌گذار است.

7- مسئوليت درستی اطلاعات، مدارك و مستندات ارائه شده توسط سرمایه‌گذار و هرگونه پيامدهاي ناشي از نادرستی آنها به عهده وي است. در هر حال مشاور مي‌تواند نظر كارشناسي خود را در مورد موارد مربوطه در گزارش اعلام و اعمال کند.

8- سرمایه‌گذار متعهد است كليه مدارك و مستنداتي را که طبق اين قرارداد بايد توسط وي ارائه شود مجانا در اختيار مشاور قرار دهد.

9- چنانچه سرمایه‌گذار به هر دليل نسبت به صورتحساب صادره توسط مشاور اعتراضي داشته باشد حداكثر سه روز پس از دريافت موظف به اعلام كتبي آن به مشاور است. در غير اين صورت، صورت وضعيت مذكور تائيد شده تلقي می‌شود.

10- هر يك از طرفين قرارداد نماينده يا نمايندگان تام‌الاختيار خود را برای اجراي مفاد قرارداد كتبا به طرف مقابل معرفي خواهد کرد. بديهي است هرگونه مكاتبه يا توافق نمايندگان در حكم توافق و مكاتبه بين طرفين قرارداد تلقي شده و رسميت خواهد داشت.

ب) شرح خدمات:

1- دريافت اطلاعات و مستندات طرح از سرمایه‌گذار و ارائه مشاوره و راهنمايي‌هاي لازم به منظور تكميل مستندات و اطلاعات مورد نياز طرح و آشنايي متقاضي با فرآيند اجراي طرح و چگونگي دريافت و مصرف تسهيلات.

2- انجام مطالعات و تحقيقات بر پايه مستندات و اطلاعات ارائه شده توسط سرمایه‌گذار و تدوين گزارش مطالعات امكانسنجي اقتصادي، فني و مالي بر اساس فرمت‌هاي مورد تاييد سيستم بانكی يا ساير فرمت‌هاي مورد نظر كه بسته به ضرورت در پيوست‌هاي اين قرارداد خواهد آمد.

3- حضور در جلسات با طرف‌هاي ذيربط سرمایه‌گذار از جمله بانك عامل براي تشريح گزارش تهيه شده و رفع اشكالات احتمالي آن.

ج) اولويت مدارك قرارداد، قانون حاكم بر قرارداد و حكميت

اولويت مدارك نخست قرارداد سپس شرايط خصوصي و بعد شرايط عمومي حاضر و بعد ساير مقررات متعارف مدون در اين رابطه است. اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران است. در هر حال در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير مفاد اين قرارداد يا در موارد مربوط به آن، چنانچه طرفین نتوانند به صورت دوستانه موارد را حل و فصل کنند، راي انجمن شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري و نظارت بر طرح‌ها مورد قبول بوده و طرفين قرارداد با امضا قرارداد، خود را ملزم به قبول شرايط حكميت و راي اين مرجع طبق ضوابط آن مي‌کنند.

د) مالكيت اسناد

1- كليه مدارك فني و مستنداتي كه براي انجام مطالعات توسط مشاور تهيه مي‌شود يا در اختيار وي قرار مي‌گيرند، متعلق به سرمایه‌گذار است.

2-  مشاور مي‌تواند يك نسخه قابل تكثير از مستندات و گزارش را جهت استفاده‌هاي بعدي نزد خود نگهداري کند.

3-  مشاور ملزم به ارائه حداقل يك نسخه گزارش با كيفيت مطلوب به سرمایه‌گذار است. (تهيه ساير نسخ به عهده و هزينه سرمایه‌گذار است.)

و) حوادث قهري و غير قابل پيش‌بيني

هرگاه مشاور به لحاظ بروز حوادث قهري برابر با تعاريف قانون، قادر به انجام به موقع تعهدات خويش نشود از مسئوليت مبراست، مشروط بر آنكه مشاور از هيچ طريق ديگري نتواند تعهدات خود را انجام دهد . حوادثي قهري تلقي مي‌شوند كه  

  • غيرقابل پيش‌بيني بوده و بعد از امضا قرارداد حادث شده باشد.
  • ناشي از فعل يا ترك فعل مشاور نباشد.
  • جلوگيري يا رفع آن خارج از حيطه قدرت مشاور باشد.
  • مانع از اجراي تمام يا قسمتي از تعهدات قراردادي مشاور باشد..

مشاور پس از انقضاي حادثه قهري با درخواست كتبي سرمایه‌گذار نسبت به تكميل تعهدات قراردادي  اقدام كرده و در اين صورت مدت آن قسمت از قرارداد كه مشاور به دليل حادثه قهري قادر به انجام آن نبوده است متناسب با ميزان مدت حادثه قهري تمديد و بدون شمول اضافه  قيمت انجام خواهدشد.

هرگاه طول مدت حادثه قهري و غير قابل پيش‌بيني در جمهوري اسلامي ايران از 6 ماه تجاوز کند، طرفين قرارداد براي نحوه ادامه قرارداد مذاكره خواهند کرد.

 

 

امضا سرمایه گذار                                              امضا مشاور

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search