انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

آیین‌نامه داوری

از آنجا که مسئله اختلاف‌نظر در تفسير مفاد قراردادهای بسته شده بين اعضای انجمن و کارفرمايان آنها به دفعات دیده شده؛ انجمن این آمادگی را دارد تا بعنوان داور در قراردادهای اعضا انجمن و کارفرمايان آنها به منظور حفظ حقوق حرفه‌ای اعضا و حفاظت و ارتقا شآن حرفه اظهارنظر کند.

شرايط و ضوابط اين همکاری به اين شرح است:

1 - محدوده و موضوع قرارداد

انجمن تنها در مورد قراردادهایی که موضوعات زير را پوشش می‌دهند؛ به عنوان داور دخالت خواهد کرد:

1 -1 – مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی و نهایی طرح‌ها

2-1- تهيه و ارزيابی گزارش‌های توجيهی

3-1- کنترل پروژه و نظارت بر اجرای طرح‌ها

4-1- ارائه خدمات مشاوره‌ای در قالب گزارش‌های مستند و در حوزه سرمايه‌گذاری و نظارت بر طرح‌ها

2- مرجعيت حکم

در صورت نياز به داوری طبق مفاد قرارداد، انجام آن طبق تقاضای کتبی يکی از طرفين بوده و پس از دريافت تقاضای مذکور هيات‌مديره انجمن موظف است در اولين جلسه خود در خصوص تعيين تيم کارشناسی (حداقل سه نفر) و ارجاع به کميته مربوطه اقدام کند. گزارش و رای نهایی با تائيد هيات‌مديره و به صورت کتبی به طرفين ابلاغ خواهد شد.

3 درج حکميت انجمن در قرارداد

در صورتي که هر يک از اعضای انجمن مايل به انتخاب انجمن به عنوان حکم (داور) در قرارداد باشد؛ بايد ضمن رعايت مفاد بندهای پيشين موارد زير را نيز رعايت کند:

موضوع حکميت (داوری) حتما به عنوان يک ماده  مستقل در قراردادها پيش‌بينی شود و به صورت زير در قرارداد درج شود:

تبصره 1:

قبول حکميت توسط انجمن شرکت‌های مشاور سرمايه‌گذاری و نظارت بر طرح‌ها منوط به ثبت اين قرارداد در دبيرخانه انجمن مذکور بوده و در زمان ثبت يک ميليون ريال به عنوان هزينه ثبت به انجمن پرداخت می‌شود و هزينه کارشناسی احتمالی طبق تعرفه‌های رسمی و درصورت نياز به داوری توسط انجمن اعلام و دريافت خواهد شد.

تبصره 2:

انجمن در زمان ثبت قرارداد، کليه نسخ قرارداد را مهر خواهد کرد.

4-  داوری و حل اختلاف

چنانچه هر يک از طرفين در تفسير و مفاد قرارداد و در رعايت تعهدات خود با ديگری دچار اختلاف شوند؛ ابتدا سعی خواهند کرد به صورت مستقيم و با رعايت مصالح يکديگر اختلاف خود را حل کنند. در غير اين صورت انجمن شرکت‌های مشاور سرمايه‌گذاری و نظارت بر طرح‌ها به عنوان داور مورد قبول طرفين قرارداد بوده و رای انجمن که به صورت گزارش کارشناسی و با تائيد هيات‌مديره انجمن صادر خواهد شد مورد تائيد هر دو طرف بوده و و طرفين به اين وسيله حق هرگونه اعتراض را از خود سلب کرده و تسليم آن خواهند بود .

5 موارد خاص

1-5- انجمن از داوری (حکميت) برای قراردادهایي که به شکل فوق در انجمن ثبت نشده‌اند، معذور بوده و در اين موارد تنها در صورتی داوری خواهد کرد که تقاضا توسط طرفين و به صورت کتبی به هيات‌مديره ارائه شود. هيات‌مديره به صورت موردی و پس از الحاق بند حکميت به قرارداد در مورد حکميت، هزينه ثبت و هزينه کارشناسی اعلام‌نظر خواهد کرد. پس از پذيرش شرايط، قرارداد در انجمن ثبت و داوری پذيرفته می‌شود.

2-5 – هيات‌مديره انجمن مجاز نيست موارد اختلاف را به کميته‌ها يا گروه کارشناسی که يکی از طرفين در آنها عضو بوده يا نماينده‌ای داشته باشند، ارجاع دهد.

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search