انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

دبیر

ماده 39 – هیات‌مدیره یک نفر شخص حقیقی را خارج از اعضای هیات‌مدیره به طور تمام‌وقت به عنوان "دبیر" انتخاب و استخدام می‌کند.

تبصره 1: هیات‌مدیره می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به "دبیر" تفویض کند.

تبصره 2: "دبیر" می‌تواند در جلسات هیات‌مدیره بدون حق رای شرکت کند.

ماده 40 – برای انجام امور اداری و اجرایی "انجمن" دبیرخانه‌ای با مدیریت "دبیر" و زیر نظر هیات‌مدیره تاسیس می‌شود.

ماده 41 - وظایف "دبیر" را هیات‌مدیره تعیین می‌کند.

● اهم وظایف "دبیر" به شرح زیر است:

- تهیه و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت "انجمن" و ارائه آن به هیات‌مدیره برای بررسی و تصویب

- تهیه و تدوین پیشنویس بودجه "انجمن" و ارائه آن به هیات‌مدیره برای بررسی و تصویب

- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه‌ریزی و اجرایی "انجمن" و ارائه آن به هیات‌مدیره برای بررسی و تصویب

- دبیر باید دفاتر، اسناد، صورت‌‎های مالی، وصولی‌ها و پرداخت‌های "انجمن" را کنترل و بر فرآیند ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت کند و به درخواست بازرس برای بررسی دفاتر و اسناد مالی "انجمن" در محل دبیرخانه اسناد یادشده را در اختیار بازرس قرار دهد.

- تعیین کارگروه‌های تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی "انجمن"و ارائه به هیات‌مدیره برای بررسی و تصویب

- انتخاب دبیران کمیسیون‌های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیات‌مدیره برای بررسی و تصویب

- ارائه گزارش عملکرد "انجمن" به هیات‌مدیره برای بررسی و تصویب

- ارائه گزارش‌‎های سالانه عملکرد و مالی به هیات‌مدیره که به تایید بازرس رسیده است، به منظور طرح در مجامع عمومی

- پپگیری و اجرای مصوبات هیات‌مدیره و ارائه گزارش آنها به هیات‌مدیره

سابقه دبیران انجمن

علیرضا کریم‌زاده        1383 تا 1384

مهرداد باقری            1385  تا 1386

عنایت‌الله مستوفی      1386 تا 1400

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search