انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

استراتژی انجمن

استراتژی انجمن :

نيل به اتحاد و وفاق گروهي در بين اعضاء بمنـــظور تحقق اهداف ، واقع گرايـي در

فرهنگ تصميم گيري و تصميم سازي و بسط فرهنگ رقابت سالم و حرفه اي بين اعضاء بر اساس تعالي سازي و تكريم به اعضاء بر پايه :

 

  • پايداري سازماني ، كاركرد مالي
  • شفافيت و پاسخگويي به گروههاي ذينفع
  • رفتار حرفه اي و ترويج حرفه اي گرايي
  • روابط و مناسبات انجمن با ديگـــــران
  • تثبيت و تقويت جايگاه انجمن در مراكز تصميم گيري
  • ظرفيت سازي فردي ، سازماني و محيطي
  • بازاريابي در عرصـــه هاي محلي ، ملي ومنطقه اي
  • تـرويج مسئوليـــت پذيــــري اجتماعــــي مشترك
  • تعامل مناسب با نهادهاي سياست گــذار و قانون گذار
  • برخوداري از جايگاه معتبر اطلاع رساني و رسانه اي

معرفی انجمن تاریخچه :

دست اندرکاران نظام مهندسی و مشاوره در امر سرمایه گذاری های توسعه ای از سالها قبل ، خلاء وجود تشکلی را جهت سامان دادن به امور مشترک واحدهای خود احـــساس می نمودند . پیش...

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن مسئولیت اجتماعی شرکت های ایران می باشد. © ٢۰١٧-٢۰١٩

Search