برخی از خدمات انجمنانجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها با شناسایی مهمترین نیازهای اعضای خود از جایگاه صنفی خود بهره گرفته و جهت تسهیل امور شرکت‌ها اقدام به عقد قرارداد و تفاهم‌نامه‌ها با تعرفه‌های به مراتب مناسب‌تر کرده است.