شرایط عضویت


شرایط عضویت در انجمن شرکت‌های مشاورسرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها

هریك از شركت‌هایي كه به نحوي در حرفه مطالعات امكان‌سنجي، فني، اقتصادي و مالي – تهیه طرح‌هاي توجیهي – نظارت بر اجراي پروژه‌ها و تامین‌مالی طرح‌ها، فعالیت دارند مي‌توانند با پذیرش ضوابط واساسنامه و آیین‌نامه‌هاي انجمن به عضویت آن درآیند. بنابراین دراساسنامه شرکت‌های درخواست‌کننده عضویت، باید حداقل یکی ازموارد زیربه‌عنوان موضوع فعالیت شرکت درج شده باشد:

 • انجام مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح‌های توجیهی (فنی اقتصادی و مالی)
 • نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح‌ها
 • انجام فعالیت در زمینه تامین‌مالی طرح‌ها

شرایط عمومی

 شرایط عمومي انجمن ضوابط مندرج در اساسنامه است و هردرخواست‌کننده عضویت، درصورت داشتن شرایط عمومي و بررسی و تصویب مدارک ارائه شده در کمیته عضویت، به عضویت در انجمن پذیرفته خواهد شد:

 • نداشتن اشتهار به تخلف در حرفه
 • پذیرش مقررات انضباطي و اخلاقي انجمن با مهر و امضاء« خط مشی اعضاء انجمن» توسط مدیرعامل(دانلود از سایت انجمن)
 • داشتن کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران یا سایر استان‌ها (کارت بازرگانی هم پذیرفته می‌شود)

 

مدارک لازم برای درخواست عضویت

 • درخواست کتبی برای عضویت
 • تكمیل فرم 4 برگی عضویت با مهر و امضای مدیرعامل (دانلود از سایت انجمن)

توجه : در معرفی طرح های انجام شده و در دست اقدام حداکثر عنوان 11 طرح درج شود.

 • کپی صفحه نخست اساسنامه که در آن شرح فعالیت شرکت درج شده باشد.
 • کپی آگهی تاسیس وآخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
 • خلاصه رزومه شرکت
 • اسکن کارت ملی (پشت و رو)
 • اسکن صفحه اول شناسنامه ، کارت نظام وظیفه و یک قطعه عکس از مدیرعامل
 • کپی پروانه تاسیس یا گواهینامه عضویت در کانون‌ها و انجمن‌ها (درصورت صدور یا عضویت)
 • فیش واریز یک میلیون تومان ورودیه به حساب 1112035411112 بانک صادرات شعبه ده متری نقدی به نام انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها (پس از اعلام موافقت با درخواست عضویت ازسوی دبیرخانه)
 • فیش واریز یک میلیون تومان حق عضویت سالانه به حساب 1112035411112 بانک صادرات به نام انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها (پس از اعلام موافقت با درخواست عضویت ازسوی دبیرخانه)

توضیح : اعتبار گواهی‌نامه عضویت از اول فروردین تا بیست و نهم اسفند است .

تبصره 1 : چنانچه عضوی در نیمه سال به عضویت انجمن درآمده باشد اعتبار گواهینامه آن یکسال از تاریخ عضویت خواهد بود.

تبصره 2 : ورودیه یک بار در هنگام پذیرش عضویت دریافت می شود.

برای تمدید عضویت در صورت تداوم شرایط ، فرستادن کپی آخرین تغییرات شرکت و نشانی و تلفن‌های دفتر در صورت تغییر و فیش واریز حق عضویت سالانه الزامی است