تفاهم‌نامه با انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

تفاهم‌نامه با انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

تفاهم‌نامه انجمن و استصنا